Forsiden Om kommunen Tjenester Administrasjon Politisk virksomhet Fritid Skoler Barnehager Linker Kontakt Kart

Du er her:Utvalg -> Dato -> Sakskart

JournalpostID: 2004006465
Arkiv sakID.: 2004002241
Saksbehandler: Jørgen Julius Kampli
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: KommunestyreFAUSKEEIDET SKOLE - NEDLEGGELSE / VIDERE DRIFT
Vedlegg:
Høring Fauskeeidet skole - brv fra rådmannen
Høringsuttalelser


Sammendrag:

Fauske kommunestyre gjorde i sak 109/04 følgende vedtak :

Med bakgrunn i de elevprognoser som er kjente , startes nødvendige prosesser med sikte på nedleggelse / videre drift av Fauskeeidet skole. Eventuell nedleggelse av skolen kan skje høsten
2004.Før en skole legges ned skal følgende prosedyre følges :

1. Det er ulovleg å leggje ned ein skule - eller klassesteg ved ein skule - berre som ein del av eit budsjettvedtak ( Økonomiplan eller Års-budsjett )
2. Framlegg om nedlegging av ein skule - eller klassesteg ved ein skule - inneber at kommunen ynskjer å endre opptaksområda for skulane. Opl. §8-1. Innst. O.nr.70.
3. Administrasjonen må derfor utforme framlegg til kommunal Forskrift, som gjer greie for dei nye opptaksområda. Då gjeld reglane om Forskrift i Forvaltingslova. Der er det krav om:
a. førehandsvarsling. Kommunen må varsle ålmenta straks dei byrjar arbeidet med å utforme ny Forskrift. Då skal ein opne for innspel, opplyse om fristar m.v.
b. konsekvensanalyse. I alle kommunar skal det finnast ein skule-bruksplan som del av kommunen sitt samla planverk. Konsekvensanalysen må ta utgangspunkt i dette planverket - og innehalde skulefagleg omtale og vurdering av mogelege konsekvensar av endra opptaksområde.
c. høyringsrunde.
- Kommunen skal hente inn fråsegner frå Foreldreråd og Samarbeidsutval ved dei skulane Forskrifta rører ved.
- Det same gjeld fagforeningane til lærarar og andre tilsette.
- Organisasjonar i nærmiljøet må gjevast høve til å uttale seg.
- Det er eit demokratisk krav og sedvane at kommunen skipar til folkemøte med påfylgjande folkerøysting i dei lokalsamfunna endringane gjeld.
Resultatet av høyringane skal liggje ved sakspapira vidare.
4. Dei kommunale organa har no grunnlag for å handsamme saka - og evenuelt gjere vedtak.
a. Om kommunen har skulestyre (oppvekstutval e.l.) som ein del avstyringsskipnaden sin, skal saka opp der
b. Endeleg handsaming skjer i kommunestyret. Vert Forskrifta vedteken der, er nedlegginga gyldig.
Kommunens sitt eige reglement
5. Fyrst då kan kommunen på lovleg vis gjere dei endringane i Økonomiplan eller Årsbudsjett som fylgjer av den nye kommunale Forskifta.


Følgende plan er fulgt :

Pkt 1
Vedtaket er gjort i forbindelse med kvartalsmelding økonomi og vedtaket forutsetter at nødvendige prosesser skal følges.

Pkt 2
Fauske kommune har gjennom tidligere vedtak åpne kretsgrenser der foreldre / elever får velge skole, men der skyssutgifter etc. ikke nødvendigvis dekkes av kommunen.
Gjennom høringen skal foreldrenes ønsker vektlegges ved valg av skole

Pkt. 3
I saken fremlegges ulike alternativer som foreldrene tar standpunkt til.
Foreldrenes ønsker skal gis vesentlig vekt.


Forhåndsvarsling :
Foreldrene er informert i egne brev om kommunestyrets vedtak og fremdrift. Grendelag etc er også informert.

Konsekvensanalyse / skolebruksplan
Det er fremlagt konkrete saker som gjelder
Finneid Nærmiljøsenter
Vestmyra skolesenter
Erikstad Oppvekstsenter
Hauan Oppvekstsenter

Opplæringslovens § 8-1 benyttes som hovedregel ved valg av skole, men kommunen behandler søknader om skolegang i andre kretser positivt når forelder / elever har begrunnelser for dette.

Konsekvensene av flytting av elever fra Fauskeeidet beskrives i ulike alternativer.

Høringsrunde:

FAU og Su har gitt sine uttalelser etter møte 14.06.04

Fagforeningene ( Utdanningsforbundet og Fagforbundet )gis anledning til å sende inn høring

Følgenede organisasjoner er kontaktet for å kunne sende inn høring :
Grendelaget i Rødås
Grendelaget i Tverå
Grendelaget i Kvitblikk
Idrettslaget i Kvitblikk / Tverå
4H

Under informasjonen før FAU og SU gjorde sine vedtak 14.06 var også representanter for organisasjonen invitert.

Det forutsettes ikke gjennomføring av folkeavstemming.

Pkt 4
Følgende kommunale organ skal gjøre vedtak
Driftsutvalget – som er delegert saker i hht opplæringsloven ( 17.06.04 )
Formannskapet ( 22.06.04 )
Kommunestyret ( 28.06.04)

Pkt 5
Årsbudsjette for 2004 endres ved neste kvartalsmelding
Økonomiplanen enders ved rullering høsten 2004


For øvrig følges prosedyrene i
Opplæringslovens § 8 –1
Forvaltningslovens § 37
Kommunelovens § 5 og 37Saksopplysninger:

Elevprognoser:

Tidligere tall tilsa at vi skulle ha 21 elever til høsten. Blir de signaler vi har fått en realitet sitter vi med 17 elever til høsten. Det kan i beste fall bli 1 elever til, dvs at elevtallet blir 18. Usikkerheten skyldes flytting fra kommunen og intern flytting av elever i kommunen. Ressursmessig vil skolens behov ligge på dagens tildeling enten vi er 17 eller 24 elever på grunn av den aldersspredningen vi har, og må ha to basisgrupper. Ut fra dette blir de nye elevtallsprognosene for de kommende år

2003: 23 elever
2004: 18/17 elever( i forhold til 27 som stipulert i økonomiplanen for 2004-2007)
2005: 19/20 elever (i forhold til 28 som stipulert i økonomiplanen for 2004-2007)
2006: 21/22 elever (i forhold til 31 som stipulert i økonomiplanen for 2004-2007)
2007: 20/21 elever (i forhold til 30 som stipulert i økonomiplanen for 2004-2007 )
med følgende fordeling skoleåret 2004/2005 :
1.kl 2 elever
2.kl 3 elever
3.kl 3 elever
4.kl 3 elever
5.kl 1 elev
6.kl 4 elever
7.kl 2 elever
sum 18 eleverDette forutsetter at alle ” kjente ” elever starter på Fauskeeidet. Dersom noen velger andre skoler vil tallene bli ytterligere redusert.


Faglig vurdering


Rådmannen ser med bekymring på virkningen et så lavt elevtall vil ha. Skolen vil neste år bli organisert i to basisgrupper. I basisgruppa med de eldste elevene vil det være 7 elever.
Sammensetningen av denne gruppen kan gjøre en del elever mistilpasset sosialt. Miljøet vil være ekstremt sårbart. Det er bare en gutt i 7 årstrinn og en i 5 årstrinn.

På disse årstrinnene er en avhengig av å ha et visst spillerom sosialt for å kunne skape god læring ( gruppedeling/ samarbeid/ prosjektjobbing/diskusjonspartnere og lignende.)
Et godt sosialt miljø og et godt læringsmiljø er uatskillelige. Vi er avhengig av å få til gode sosiale relasjoner både i læringssituasjoner og i ”friminuttsituasjoner” på skolen.
Det vil være meget vanskelig å skape et slikt miljø med de forutsetninger neste skoleår byr på. Bekymringen er at vi får noen elever som ikke vil ha en god skolesituasjon der mangel på motivasjonen og trivsel som faktorer vil virke negativt på deres faglige prestasjoner. Det vil fortsette med å være et sårbart sosialt miljø over en lang periode. Hadde dette vært for et år og vi så hadde sett ei markant økning i elevtallet ville man kunne stått han av med kompenserende tiltak som utplassering og hospitering. Men i og med at dette ser ut til å bli en permanent situasjon over flere år vil ikke dette være løsninger som er tilrådelige.

Å skulle forsvare ei videre drift av skolen må sees opp mot alternativet for elevene . For de fleste av elevene vil det ikke bli noe vesentlig lenger skolevei. Noen får kortere og noen flere vil trenge skyss .Fauskeeidet skole er i den situasjonen at den ligger nært alternative skoler. Transporten vil ikke være en så stor merbelastning for elevene at dette skal være et hovedargument for videre drift , slik det ofte er når en snakker om distriktsskoler.
For de eldste av elevene, 5.-7. klasse, mener rådmannen at elevene vil få et bedre skoletilbud om de får gå på en skole med et større elevtall .

For gruppa med de yngste elevene er sammensetningen av elever slik at det skal la seg gjøre å skape et sosialt miljø som også er læringsfremmende. Her er sammensetningen slik at det vil være mulighet for å skape sosiale relasjoner slik at en kan få til god læring , selv om det er lite og sårbart med 10 elever. Pedagogikken og læreplanen for småskolen gjør at disse elevene ikke blir skadelidende i samme måte som mellomtrinnet.
Totalt sett kan en imidlertid ikke anbefale å drive en skole med 10 elever når det er relativt korte avstander til andre skoler.

Videre ser rådmannen det uheldige i at elevtallet ikke vil stige. Dette er med på å skape usikkerhet både blant foreldre/elever og hos personalet så lenge vi ikke kommer opp på et elevtall på over 30, og kommunens økonomi blir snudd fra minus til pluss. Ingen av disse delene ser ut til å være i umiddelbar nærhet.


Økonomi

Rådmannen har i sin vurdering av økonomi lagt til grunn at elevene overføres samlet til en skole eller til to skoler relativt nært hverandre.

Besparelsene på drift er kr. 410 000.
Mottakende skole vil få økt elevtall og vil få behov for økte lærerstillinger. Det legges til grunn en økning på 1.2 lærerstilling som dermed gir en besparelse på 1.3 stilling. Dersom alle elevene skal ha SFO – tilbud må resursen økes med ca. 15 % og det oppnås en besparelse på 0.35 stilling.
I tillegg vil enhetslederfunksjonen forsvinne og det gir en besparelse på 50 % stilling.

Totalt gir dette en besparelse på 2.15 stillinger eller ca. 900 000.

De direkte elevkostnadene må følge til ny skole og kan ikke reduseres.
Likeledes vil en få endret skysskostnadene som følger :

Kostnadene pr. år i dag : Kr. 76 000 ( herav 14 000 til svømmeundervisning )
Kostnadene pr. år ved skyss til sentrum : Kr. 89 000


Skysskostnadene vil med dette øke med kr. 13 000

Foreldrene til to av elevene har gitt uttrykk for at de ønsker å la sine barn gå på skole i Sørfold. Rådmannen avslår disse søknadene, men dersom de ved anke får medfold vil dette medføre en kostnad på kr.60 000 pr. år pr. barn.

Totalt bør en ut fra dette oppnå en besparelse på kr. 1.3 mill.

Alternative skolesteder

Det er tre skoler som kan være alternativer for elevene ved en eventuell nedleggelse:
Vestmyra skolesenter ( Fauske sentralskole )
Erikstad Oppvekstsenter
Finneid Nærmiljøsenter

Fauske sentralskole har en reduksjon i elevtallet fra 2003/2004 til 2004/2005 som er større enn elevtallet på Fauskeeidet.
Skolen har imidlertid ikke et tilfredsstillende innemiljø og gjennom kommunestyrets budsjettvedtak skal også paviljongen stenges fra høsten.
De 18 elevene fra Fauskeeidet kan tas inn på Fauske sentralskole.

Erikstad Oppvekstsenter vil skoleåret 2004/2005 ha 150 elever, dvs en økning på ca. 10 elever fra skoleåret 2003/2004. Skolen er arealmessig bygd for 196 elever.
Antall elever på småskoletrinnet øker og enhetsleder mener at en med utgangspunkt i dette bør være oppmerksom på at en over en 5 – 7 årsperiode kan komme i en situasjon der elevtallet blir for høyt. Skolen er under ” innkjøring ” og innfører både nye undervisningsmetoder og organiseringsformer. Det er viktig at disse prosesser får fortsette og at elevtallsøkningen ikke skjer for raskt.
Et elevtall opp mot 196 synes pr. i dag ut fra ovenstående å være for høyt.De eldre elevene fra Fauskeeidet kjenner elevene på Erikstad og en overføring av mellomtrinnet med 7 elever kan gjennomføres.


Finneid Nærmiljøsenter vil skoleåret 2004/2005 ha 140 elever. Også denne skolen er bygd for 196 elever.
Alle elevene fra Fauskeeidet skole kan overføres til Finneid Nærmiljøsenter.


Rådmannen vil i sin endelige innstilling legge stor vekt på hva elever og foreldre prioriterer av skolevalg.


Lokalmiljøet

En skole er for alle lokalmiljø en viktig grunnstein, både for elevenes læring og lokalmiljøets behov for lokale ” kulturhus ”
I Fauskeeidet krets er det imidlertid to grendehus i tillegg til skolen. Skolen er derfor i mindre grad arena for aktiviteter utover skoletiden.


Personalet

Det er viktig at de ansatte føler trygghet i fremtidig arbeidssituasjon.
De ansatte ved skolen – lærere, SFO-leder, renholder, vaktmester og enhetsleder er alle fast tilsatt i kommunen.
Disse vil bli gitt alternativt tilbud om jobb ved skolene i sentrum eller ved annen skole/ enhet dersom de ønsker dette.
Det er igangsatt en prosess på dette under forutsetning av vedtak om nedleggelse blir gjort 28.06.04 slik at de faktisk vet hvor de skal ha sitt tjenestested fra 010804.

Alternativ bruk av skolen

Rådmannen har i sin økonomiske vurdering lagt til grunn stenging av skolen og besparelse i drift på kr. 410 000.

I K – sak 109/04 ble følgende vedtak oversendt til formannskapet ;

Dersom Fauskeeidet skole vedtas nedlagt, ber kommunestyret om å få seg forelagt sak om at voksenopplæringen legges til skolen. Dette for bl.a. å unngå at Kulturskolen og Kunstforeningen må flytte ut av Teletunet.

Dette ble vurdert våren 2004 der en skulle drive både Fauskeeidet skole og Fremmedspråkundervisning i samme lokaler.
Saken ble da avvist av faglige og økonomiske grunner. Flere av grunnen gjelder fortsatt – jfr ny introduksjonslov og helhet i skole og praksis. I tillegg vil en ikke oppnå den driftsmessige besparelsen på kr. 410 000 og en vil få økte skyssutgifter på min. kr. 100 000.


Saksbehandlers vurdering:

Elevprognosene for Fauskeeidet skole viser et lavt elevtall for skolen de nærmeste årene og de har vært jevn fallende de siste årene.

Grunnlaget for å drive en skole som både gir elevene faglig og sosial utvikling er derfor redusert over tid.
Skysstiden for de fleste eleven blir ikke vesentlig lengre og en skysstid på 15 min. hver vei karakteriseres ikke som lang.

Fauske kommune har praktisert en ordning der elever / foreldre kan velge skoler fritt dersom det ikke medfører økte skyss / lønnsutgifter.
I denne situasjonen er det viktig at elever / foreldre får uttale seg aktivt om hvor elevene skal gå.
Fauske sentralskole og Finneid Nærmiljøsenter har kapasitet til å motta alle elevene fra skoleåret 2004/2005.
Erikstad Oppvkstsenter trenger noe tid på å øke elevtallet, samtidig som noen av kullene på småskoletrinnet er høye og gir noe usikkerhet om det totale elevtallet over tid.

Det anbefales derfor følgende tre alternativer :
1. Alle elevene overføres til Finneid Nærmiljøsenter
2. Alle elevene overføres til Fauske sentralskole
3. Elevene på småskoletrinnet overføres til Fauske sentralskole
Elevene på mellomtrinnet overføres til Erikstad Oppvekstsenter

Elever som uavhengig av pkt 1-3 søker andre skoler i kommunen gis selvsagt muligheter til det.

Dersom alt 3 velges kan en når Vestmyra skolesenter er utbygd for 1 – 7 klasse vurdere om
§ 8 – 1 skal komme til anvendelse :
Grunnskoleelevene har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til.

Lokalmiljøet har alternative lokaler til fritidsaktiviteter/ kulturaktiviteter gjennom sine grendehus.

Personalet gis alternative tilbud til tjenestested gjennom interne prosesser.

Med utgangspunkt i dette fremmer rådmannen følgende innstilling som sendes ut på høring og fremlegges før kommunestyret gjør sine vedtakINNSTILLING :

1. Fauskeeidet skole legges ned fra 1. august 2004.
2. Elevene gis tilbud om skolegang ved …………. og gis rettigheter om skyss etc. i hht opplæringsloven
3. Personalet ved Fauskeeidet skole gis tilbud om alternativt arbeid ved andre skoler / enheter i hht lov og avtaleverk.DRIF-068/04 VEDTAK- 17.06.2004

Saken trekkes fra sakskartet.FOR-151/04 VEDTAK- 22.06.2004

Rådmannen trakk saken.Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Nyheter:


Alt innhold er © Fauske kommune dersom ikke annet er oppgitt